Základní právní informace

25. ledna 2023

Přinášíme základní právní informace týkající se pobytu nově příchozích občanů z Ukrajiny na území České republiky. Níže je uvádíme podle stavu ke dni 25. ledna 2023.

Základní právní informace
25. ledna 2023 - Základní právní informace

AKTUALIZACE 25. 1. 2023: Uprchlíci z Ukrajiny mají možnost požádat o prodloužení dočasné ochrany. Pozor: pokud včas o prodloužení nepožádají, dočasná ochrana jim zanikne 31. března 2023.

Jak je to s pobytem nově příchozích občanů z Ukrajiny, kteří nemají povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR?

 • pokud mají v ČR zázemí (např. rodina, známí; ubytování a strava zajištěná sbory ČCE), mohou na území ČR pobývat na základě platného biometrického pasu po dobu 90 dnů v rámci bezvízového styku
 • pokud na území ČR nemají žádné zázemí, nemají se kde ubytovat a potřebují asistenci, mohou se obrátit na infolinku Ministerstva vnitra +420 974 801 802, na níž jim pracovníci infolinky pomůžou zorientovat se, nebo navštívit jedno z krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU)

Co s nimi udělat druhý den?

 • navštívit jedno z krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU), kde si vyřídí
  • registraci u cizinecké policie,
  • vízum za účelem dočasné ochrany (budou k tomu potřebovat cestovní doklad a fotografii ve formátu 45 × 35 mm, tiskopis lze vyplnit předem)
  • veřejné zdravotní pojištění,
  • ubytování, je-li to potřeba
 • od 21. března 2022 mohou nově příchozí občané Ukrajiny s vízum za účelem dočasné ochrany žádat prostřednictvím aplikace MPSV bez osobní návštěvy Úřadu práce ČR o humanitární dávku až do výše 5 000 Kč měsíčně (podle zákona č. 66/2022 Sb.) – podrobný manuál připravil Jan Schier, děkujeme!

Jak postupovat při změně místa pobytu na území ČR po registraci v KACPU?

 • v případě změny místa pobytu na území ČR po registraci v KACPU, tj. po vydání víza za účelem dočasné ochrany, příp. po ohlášení místa pobytu cizinecké policii, je nutné vyplnit tiskopis a zaslat jej doporučenou poštou na místně příslušné pracoviště Ministerstva vnitra (ne na KACPU!)

Jak žádat o prodloužení dočasné ochrany?

 • přijetím zákona č. 20/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, dostanou uprchlíci z Ukrajiny, kteří získali v České republice dočasnou ochranu, možnost jejího prodloužení až do 31. března 2024
 • podklady k systému prodloužení dočasné ochrany v české a ukrajinské verzi k využití pro staršovstva i ubytované uprchlíky naleznete zdev češtině i ukrajinštině, totéž platí o prokazování vazeb na nezletilé uprchlíky (v češtině i ukrajinštině)

Bude stát přispívat na ubytování uprchlíků?

 • rámcovou úpravu poskytování finanční pomoci na ubytování uprchlíků obsahuje zákon č. 65/2022 Sb., který rozlišuje dva typy ubytování:
  • dočasné nouzové přístřeší, které se poskytuje na dobu zpravidla nepřesahující 1 měsíc, a to zejména v objektech zřízených nebo upravených jednorázově k tomuto účelu
  • nouzové ubytování, které se poskytuje na dobu zpravidla nepřesahující 3 měsíce, a to zejména v objektech, které jsou trvale určeny k bydlení nebo slouží jako ubytovací zařízení
 • zda sborové prostory spadají v daném případě pod dočasné nouzové přístřeší nebo nouzové ubytování, posuzuje příslušný kraj
 • finanční pomoc budou distribuovat kraje, přičemž základní podmínkou je předchozí domluva a uzavření smlouvy mezi sborem a krajem; další podrobnosti naleznete na internetových stránkách krajů:
 • pokud s žádostí o finanční pomoc váš sbor uspěje, ohlašte to, prosíme, ÚCK na e-mailovou adresu ukrajina@e-cirkev.cz
 • pokud váš sbor s žádostí o finanční pomoc neuspěje, rovněž to, prosíme, hlašte ÚCK na e-mailovou adresu ukrajina@e-cirkev.cz, pokusíme se zprostředkovat s příslušným krajem domluvu

Jak postupovat v případě ukončení ubytování uprchlíků z Ukrajiny?

 • v případě ukončení ubytování uprchlíků z Ukrajiny je zapotřebí do 3 dnů nahlásit změnu místa pobytu cizinecké policii
 • je nutné vyplnit tiskopis a zaslat jej doporučenou poštou na místně příslušné pracoviště Ministerstva vnitra (ne na KACPU!)
 • pokud již bylo zažádáno o kompenzační příspěvek na ubytování, doporučujeme poradit se na příslušném krajském úřadu

Jak je to s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19?

 • v případě vstupu do ČR byla epidemiologická opatření pro občany Ukrajiny zrušena

Jak je to s poskytováním zdravotní péče?

 • v případě ohrožení života volejte 112
 • po udělení víza za účelem dočasné ochrany budou nově příchozí občané Ukrajiny automaticky zařazeni do veřejného zdravotního pojištění v ČR, obdrží průkaz pojištěnce a budou se moci registrovat u praktického lékaře či lékaře-specialisty
 • po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany se mění úhrada veřejného zdravotního pojištění státem; zdravotní pojišťovně je nutné doložit, do které kategorie pojištěnců osoba spadá
 • bližší informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví

Jak je to s povinnou školní docházkou?

Za jakých podmínek mohou nově příchozí občané z Ukrajiny pracovat na území ČR?

Vstup domácích mazlíčků na území ČR

 • Státní veterinární správa z důvodu výjimečné situace na Ukrajině pro vstup psů, koček, fretek v zájmovém chovu, která doprovází své majitele (příp. jiné osoby) na útěku z Ukrajiny, zjednodušila podmínky pro vstup
 • bližší informace naleznete na internetových stránkách Státní veterinární správy

Jak na území ČR vyřídit ukrajinské doklady?

Bezplatná právní pomoc

Ověřování listin a podpisů pro použití na Ukrajině

Sbory za ubytování nově příchozích občanů z Ukrajiny odpovídají samy; ÚCK je schopna nabídnout pouze základní metodickou pomoc, což činí prostřednictvím těchto internetových stránek.

Přehled důležitých informací pro občany Ukrajiny v češtině i ukrajinštině naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

V případě nejasností na této stránce se obracejte na právníka ÚCK br. Adama Csukáse (_knF47a6LTrfT7hc0okmb).